facebookESG-Rapport/Politik for Youandx.com ApS | Youandx

ESG-Rapport/Politik for Youandx.com ApS

1. Introduktion

Youandx.com er en 2-sidet platform dedikeret til at facilitere forbindelser mellem vidensleverandører og virksomheder samt at sikre kontinuerlig opkvalificering og efteruddannelse gennem automatisk akkreditering af kompetencer. Vi anerkender vigtigheden af at integrere Environmental, Social og Governance (ESG) hensyn i vores forretningspraksis for at skabe værdi for vores interessenter og bidrage positivt til samfundet.

2. Environmental (Miljømæssig)

Vi forpligter os til at reducere vores miljømæssige fodaftryk ved at:

- Implementere bæredygtige praksisser i vores drift, herunder reduktion af energiforbrug og affaldsminimering.

- Fremme virtuelle møder og digital kommunikation for at reducere behovet for rejser og dermed CO2-udledning.

- Samarbejde med leverandører, der deler vores miljømæssige værdier og arbejder hen imod bæredygtighed.

3. Social

Vi arbejder aktivt på at styrke det sociale ansvar gennem:

- Skabelse af inkluderende muligheder for opkvalificering og efteruddannelse for vores brugere, uanset baggrund eller status.

- Fremme af mangfoldighed og inklusion både internt og eksternt på vores platform.

- Beskyttelse af brugernes personlige data gennem sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af gældende databeskyttelseslove.

4. Governance (God selskabsledelse)

Vi prioriterer god selskabsledelse ved at:

- Opretholde gennemsigtighed og åbenhed i vores forretningspraksis og kommunikation med interessenter.

- Overholde alle relevante love, regulativer og branchestandarder.

- Opfordre til ansvarlighed og integritet blandt vores medarbejdere, partnere og brugere.

5. Mål og Måling

Vi vil løbende evaluere og forbedre vores ESG-præstationer ved at fastsætte specifikke mål og måleindikatorer på tværs af de tre områder. Disse mål vil blive rapporteret regelmæssigt for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed over for vores interessenter.

6. Afsluttende bemærkninger

Ved at integrere ESG-hensyn i vores forretningsstrategi og drift stræber vi efter at skabe en positiv indvirkning på samfundet og vores interessenter samtidig med, at vi sikrer langsigtet bæredygtig vækst og succes for Youandx.com.

ESG Report/Policy for Youandx.com ApS

1. Introduction

Youandx.com is a 2-sided platform dedicated to facilitating connections between knowledge providers and companies as well as ensuring continuous upskilling and further education through automatic accreditation of competences. We recognize the importance of integrating Environmental, Social and Governance (ESG) considerations into our business practices in order to create value for our stakeholders and contribute positively to society.

2. Environmental

We are committed to reducing our environmental footprint by:

- Implement sustainable practices in our operations, including reduction of energy consumption and waste minimization.

- Promote virtual meetings and digital communication to reduce the need for travel and thus CO2 emissions.

- Cooperation with suppliers who share our environmental values and work towards sustainability.

3. Social

We work actively to strengthen social responsibility through:

- Creating inclusive opportunities for upskilling and continuing education for our users, regardless of background or status.

- Promoting diversity and inclusion both internally and externally on our platform.

- Protection of users' personal data through security measures and compliance with applicable data protection laws.

4. Governance (Good corporate governance)

We prioritize good corporate governance by:

- Maintain transparency and openness in our business practices and communications with stakeholders.

- Comply with all relevant laws, regulations and industry standards.

- Encourage accountability and integrity among our employees, partners and users.

5. Measure and Measurement

We will continuously evaluate and improve our ESG performance by setting specific goals and measurement indicators across the three areas. These targets will be reported regularly to ensure accountability and transparency to our stakeholders.

6. Concluding remarks

By integrating ESG considerations into our business strategy and operations, we strive to create a positive impact on society and our stakeholders while ensuring the long-term sustainable growth and success of Youandx.com