Betingelser for eksperter

 1. Indledning
  Disse servicevilkår udgør en bindende aftale mellem dig ("Leverandør") og Youandx ApS (”Youandx”). Disse vilkår regulerer din adgang til og din brug af Youandx-platformen ("Platform") til forretningsmæssige og kommercielle formål, når du tilbyder foredrag, e-learning, workshops mm. ("Tjenester"), når du foretager administration af din brugerkonto og foretager kundeadministration i form af kundehenvendelser, forespørgsler, bookinger mv.. Ved at bruge platformen, accepterer du disse vilkår og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er nævnt i dette dokument. Disse vilkår erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne, herunder erklæringer, kontrakter og forståelser af enhver art, uanset om disse måtte være mundtlige eller skriftlige.
 2. Definitioner
  "Aftale": En kontraktlig forpligtelse mellem Leverandør og Youandx til brug af Youandx-platformen, reguleret og i overensstemmelse med disse servicevilkår og andre gældende vilkår, herunder standarder og politikker.
  "Platform": Youandx-platform, tilgængelig via www.youandx.com
  "Brugerindhold": Alt indhold, som Leverandøren opretter og deler på Platformen.
  "Tjenester": De services du som Leverandør udbyder via vores Platform.
  "Kunde": En fysisk eller en juridisk person eller organisation; uanset selskabsform eller virksomhedstype.
  "Servicetilbud": Liste over tjenester leveret af en Leverandør, såsom foredrag, e-learning eller workshops, tilgængelig for bestilling og køb af Kunden.
 3. Leverandørkonto
  Som Leverandør får du adgang til Platformen med mulighed for at tilbyde dine Tjenester til Kunder. Du kan oprette tilbud, og du har kontrol over disse, herunder fastsættelse af din pris, tilgængelighed og vilkår for Tjenester mv.
 4. Kontrakt med Kunden
  Når du accepterer en serviceanmodning fra Kunden eller modtager en reservationsbekræftelse via Platformen, indgår du en kontrakt direkte med Kunden, og du er ansvarlig for at levere dine Tjenester på de vilkår og til den pris, der er angivet i dit tilbud. I aftalen med Kunden videregiver du som Leverandør persondata via Youandx Platformen; herunder e-mail samt telefonnummer. Som Leverandør forpligter du dig til at svare Kunden inden for 24 timer efter modtagelse af serviceanmodningen. Såfremt du som Leverandør ikke overholder denne tidsfrist, har Youandx ret, men ikke pligt, til at opsige aftalen med Leverandøren.Vi gør opmærksom på, at når du som Leverandør modtager en serviceanmodning på en af dine Tjenester igennem Platformen, forpligter du dig til at benytte Platformen samt dennes system til at acceptere eller afvise serviceanmodningen. Såfremt du som Leverandør er forhindret, og ikke har mulighed for at løse opgaven, bedes du lade serviceanmodningen falde tilbage til Youandx så vi kan finde en løsning til Kunden. I tilfælde af misbrug anser vi samarbejdet som ophørt med øjeblikkelig varsel.
 5. Youandx’ rolle
  Vi tilbyder Platformen for at forbinde Leverandører, der tilbyder Tjenester, herunder profilering, marketing og tilbudsgivning, med kunder. Desuden tilbydes Platformen til Kunder, der kan booke tjenester via Platformen.
  - Youandx fungerer som et mellemled mellem Leverandøren og Kunden, men kontrollerer ikke Leverandørers og/eller Kunders adfærd.
  - Youandx er ikke forpligtet til at overvåge brugen af Platformen eller verificere oplysninger fra Leverandørerne.
  - Youandx har ikke pligt til, men har ret til at gennemgå, fjerne eller redigere brugerindholdet med henblik på sikre drift og optimering af Platformen. Youandx har desuden ret til at gennemgå, fjerne og redigere brugerindhold med henblik på forebyggelse af svig, risikovurdering samt undersøgelse af kundesupport og klagebehandling.
  - Youandx kan nægte adgang til Platformen, hvis Leverandøren bevidst overtræder disse vilkår eller andre vilkår, der gælder for Leverandøren.
  - Youandx leverer Platformen og alt dens indhold "som den er", uden nogen form for garanti.
  - Youandx godkender ikke og/eller garanterer ikke for adfærd, ydeevne, sikkerhed, kvalitet, lovlighed eller egnetheden af nogen Tjeneste, Leverandør, Kunde eller tredjepart.
  - Youandx garanterer ikke for Platformens ydeevne eller oppetid.
  - Youandx garanterer ikke at verifikation, identitet eller baggrundskontrol foretaget af Leverandører vil identificere tidligere fejl eller forhindre fremtidige fejl begået af Leverandøren.
  - Youandx er ikke ansvarlig for betaling af eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og Gramex. Sådanne udgifter betales som udgangspunkt af Kunden eller af Leverandøren, såfremt dette måtte være aftalt mellem Kunde og Leverandør.
 6. Opsigelse
  Hver af parterne kan opsige aftalen/abonnementet ved at give skriftligt besked til den anden part med perioden ud + 3 måneders varsel. 
  Hver af parterne kan opsige aftalen, herunder eventuelle tilknyttede tilbudsbekræftelse, med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part:
  - Har misligholdt sine forpligtelser fx undlader at udbedre væsentlige brud på denne aftale (herunder manglende betaling for anvendelsen af Platformen) inden for tredive (30) dage efter skriftlig besked herom.
  - Er trådt i betalingsstandsning og/eller er gået konkurs eller på anden vis har indstillet driften af sin virksomhed.
  Youandx tilbagebetaler ikke onboarding-betaling og abonnement i tilfælde af, at Youandx ser sig nødsaget til at nægte adgang/afskære Leverandøren fra platformen.
 7. Behandling af klager
  I tilfælde af uenighed med en anden Leverandør, Kunde eller tredjepart opfordrer Youandx dig til at prøve at løse tvisten i mindelighed. Hvis du ikke er i stand til at løse tvisten, kan du kontakte vores kundeservice, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe med at løse tvisten i god tro og i overensstemmelse med vores interne politikker, men Youandx er ikke forpligtet til at løse tvister. Som Leverandør frigør du Youandx fra ethvert krav eller skader, der opstår på grund af tvister med andre Leverandører eller tredjeparter.
 8. Lovvalg og Værneting
  Disse vilkår er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår, afgøres i Københavns Byret.
 9. Force majeure
  Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af deres forpligtelse i henhold til disse vilkår (undtagen betalingsforpligtelser), hvis forsinkelsen eller fejlen skyldes årsager, der ligger uden for dens rimelige kontrol, såsom en strejke, blokade, krig, terrorhandling, optøjer, naturkatastrofer, svigt eller reduktion af strøm, telekommunikation, datanet eller regeringshandling.
 10. Ændringer i vilkår
  Youandx forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse vilkår; dog således at Leverandørerne får et varsel på ændringerne på 30 dage inden disse træder i kraft. Hvis Leverandøren ikke ønsker at anvende Platformen efter en ændring i disse betingelser, kan Leverandøren opsige aftalen i henhold til pkt. 6 ovenfor. Ændringer i disse vilkår tilbagekalder eller ændrer ikke din accept af en tidligere aftale med Youandx og brugen af Platformen. Skulle en bestemmelse i disse vilkår vise sig at være ugyldig eller på anden måde ikke være mulig at håndhæve, uanset årsag, skal en sådan ugyldighed eller manglende mulighed for håndhævelsen ikke begrænse eller på anden vis forhindre anvendelsen af de resterende gyldige bestemmelser i disse vilkår.
 11. Ansvarsbegrænsning
  For begge parter gælder det, at de ikke kan ifalde ansvar relateret til følgende typer af tab, uanset om tabet har karakter af direkte eller indirekte tab:
  - tab af mistede indtægter og besparelser;
  - tab af goodwill;
  - tab af omsætning og/eller overskud;
  - tab af kontrakter, forretningsmæssige muligheder;
  - tab eller beskadigelse af data eller inddrivelse af data, sikkerhedsbrud som følge af svigt i en tredjeparts telekommunikation og/eller internettet;
  - udgifter i forbindelse med sikkerhedsbrud, som Youandx er ansvarlig for;
  - direkte eller indirekte udgifter relateret til almindelig tid, overtid eller relaterede udgifter, inkl. allokeringer af ansatte, løn, og løn til yderligere ansatte, rejseudgifter, overtidsbetaling, telefonudgifter og lignende udgifter;
  - nødvendige udgifter til tabsbegrænsning;
  - tab relateret til dækningskøb.
  Uanset ovenstående, kan ingen af parterne være ansvarlige for den anden parts indirekte tab.
  Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved forsætligt eller groft uagtsomt forvoldt skade.
 12. Betingelser for gratis prøveperiode
  Når du oprettes under et trial abonnement, får du automatisk og uforpligtende gratis adgang til Youandx platformen og vores dertilhørende features i 30 dage. Din prøveperiode er helt uforpligtende, og du kan uden omkostninger afmelde dig inden periodens udløb. Ved udgangen af den gratis prøveperiode overgår dit abonnement automatisk til et basis-abonnement, medmindre andet er angivet. Ved oprettelse af din gratis prøveperiode giver du Youandx tilladelse til at fakturere dig efterfølgende abonnementsgebyr via den oplyste betalingsmåde. Du kan afmelde din prøveperiode eller ændre abonnementsløsning ved at kontakte Youandx på info@youandx.com.

  Såfremt du vælger at overgå til et basis-abonnement, opkræves du en måneds abonnement og efterfølgende opkræves du månedligt abonnementsgebyr. Dit abonnement kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel + perioden. 

  Du forpligter dig til at overholde vores generelle betingelser for eksperter. 
 13. Adgang til Youandx' fordele
  Så længe dit medlemskab er aktivt, kan du frit benytte dig af platformen. Vælger du ikke at forlænge dit abonnement og opsige din prøveperiode inden for udløbsfristen, beholder vi dit indhold, så du, hvis du alligevel skulle have lyst til at være en del af platformen, kan genaktivere dit abonnement uden at skulle oprette din profil igen. 

  Eksponering på Sociale Medier og i nyhedsbreve er forbeholdt, at det giver mening i forhold til Youandx’ yderligere aktiviteter og kan dermed ikke garanteres. Ved accept af prøveperioden accepterer du samtidig, at Youandx må eksponere dig og bruge dig i markedsføringsmateriale. 

  Eventuelle tilkøb refunderes ikke.
 14. Betingelser for brug
  Din gratis prøveperiode kan kun tages i brug én gang. Opdager vi, at der forsøges at udnytte prøveperioden, betragtes dette som svindel og Youandx forbeholder sig retten til at fakturere herfor. Youandx afgør, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode opfyldes, og vi forbeholder os retten til at afbryde den gratis prøveperiode såfremt vi vurderer, at tjenesten misbruges. 
 15. Såfremt du ønsker et pro-abonnement
  Der er ingen personlig validering ved oprettelse af en gratis prøveperiode. Såfremt du ønsker at overgå til et pro-abonnement efter trial periodens udløb, er det et krav, at personlig validering tilkøbes.

  En personlig validering er et kvalitetsstempel af dig, og valideringsmærket har stor betydning for potentielle kunder. Et personligt valideringsmøde garanterer ikke, at vi kan tilbyde dig et valideringsmærke, da det er et krav, at du opfylder vores kriterier. En personlig validering er særlig relevant for dig, der allerede har formidlingserfaring og ønsker et yderligere kvalitetsstempel.

  For at overgå direkte til et pro-abonnement, skal din validering finde sted inden prøveperiodens udløb. Såfremt din validering godkendes, opkræves du et engangsbeløb á 2.000 DKK excl. moms samt abonnementsgebyr ved prøveperiodens udløb. Herefter opkræves du et månedligt abonnementsgebyr forud for måneden. 
 16. Prisændringer
  Prisændringer i abonnementerne meddeles med mindst 3 måneders varsel ved individuel kommunikation gennem fx. e-mail eller abonnementskvitteringen til den angivet mailadresse abonnenten har indtastet i sin Youandx-profil. Abonnenten kan opsige sit abonnement med 30 dages varsel med virkning fra prisændringens ikrafttrædelse. 
 17. Kontakt os
  Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, kan du kontakte os på info@youandx.com

  Youandx c/o THE SILO
  Helsinkigade 29, st.
  2150 Nordhavn, Danmark

  Tel: +45 70 200 449
  Email: info@youandx.com

Senest opdateret : 20. oktober 2022